નામ: શ્રી માધવીબેન અશોકભાઈ દિક્ષીત
હોદ્દો: પ્રમુખશ્રી
નંબર: ૯૯૨૫૪૭૦૦૯૬
વોર્ડ નંબર :

નામ: શ્રી વિજયભાઈ મનજીભાઈ ચૌહાણ
હોદ્દો: ઉપપ્રમુખશ્રી
નંબર: ૯૯૯૮૦૯૩૯૦૯
વોર્ડ નંબર :