સ્ટાફની માહિતી
ઓફીસ
હિસાબી વિભાગ
મહેકમ વિભાગ
વહીવટી વિભાગ
ટેક્ષ વિભાગ
બાંધકામ વિભાગ
જન્મ મરણ વિભાગ
લગ્ન નોંધણી વિભાગ
વ્યવસાયવેરા વિભાગ
ટપાલ વિભાગ
ટાઉનહોલ
શોપ એલ. આઈ. સી.
સી.એલ.સી વિભાગ
સ્ટ્રીટ લઈટ વિભાગ
પાણી પુરવઠા વિભાગ
સેનીટેશન વિભાગ