નગરપાલિકા વિશે
>>
સંપર્ક
 
   
STD Code
: ૦ર૭૧૩
નગરપાલિકા કચેરી
રરર૩૩૯
ચીફ ઓફીસર સાહેબ
રરરપર૪
મામલતદાર કચેરી રરરરપ૯
તાલુકા વિકાસ અધિકારી રર૩૦૧૮
તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ રરર૪૬૪
ડેપ્યુટી એન્જીનીયર (પાણી પુરવઠા) રરર૪૩૬
ડેપ્યુટી એન્જીનીયર (આર.એન.બી. પંચાયત)
રરર૩૩૬
ડેપ્યુટી એન્જીનીયર (સ્ટેટ) રરર૪પ૮
ડેપ્યુટી એન્જીનીયર (જી.ઈ.બી.) રરર૩પ૦
ડેપ્યુટી એન્જીનીયર (સિંચાઈ) રરરર૪૯
પોલિસ સ્ટેશન રરર૩૩૩
ડેપો મેનેજર રર૩૩૦૪
ટેલિફોન એકક્ષસેન્જ રરર૩૦૦